Taksering

Våre oppdrag behandles etter gjeldende regler, retningslinjer og standarder som er aktuelle for det respektive objekt. Vi har taushetsplikt og strenge etiske regler som ivaretar kunden på den beste måte.

Næringseiendom

Nord Taksering utfører verdivurdering av næringseiendom ved å betrakte både den økonomiske og byggtekniske delen av bygningen. Tomtens beskaffenhet og potensialet vektlegges også i beregningsmodellen. Vi tilbyr næringstakster i detaljering og omfang tilpasset ditt formål.

Bilde Morgan Riis IMG_1221
Tomtetakster

Tomtetakster

Tomtetakster utføres etter ulike prinsipper for de enkelte oppdragstyper. Slik som arealmetoder, tomtebelastning, tomtefesteloven, råtomtverdier og  forhåndstakser med og uten reguleringsstyrte verdier.  Vi tilbyr takster og forhåndstakster til formål som:

 • Næringstomter
 • Boligtomter
 • Hyttetomter
 • Tomteområder
 • Utviklingstomter
 • Innløsning av festetomter
 • Regulering av festeavgift

Lån- og verdi-/salgstakster

Vi leverer takster som kan benyttes hos alle nasjonale låneinstitusjoner. Situasjoner der en verditakst vil være aktuell:

 • Salg
 • Refinansiering
 • Arveoppgjør, vi bistår også med beregning av bo- og bruksretter.
 • Samlivsbrudd
Lån og verdi og salgstakster
Boligsalgsrapport og tilstandsrapport

Boligsalgsrapport og Tilstandsrapport Bolig

Dette er rapporter som er spesielt utviklet og egnet ved omsetning av brukt bolig som omfattes av avhendingsloven. Rapportene gir utfyllende informasjon om konstruksjoner og forhold som erfaringsmessig har ført til konflikter ved boligomsetning. Bruk av rapportene skal sørge for at relevante opplysninger vedrørende bygningens tilstand belyses og derav gir både selger og kjøper trygghet i boligomsetningen.

Innbotakster

Taksering av innbo og løsøre utføres som hovedregel i forbindelse med et forsikringsoppgjør etter en skade.  Vi utfører taksering av skade eller tap av innbo, varelager eller driftsløsøre for private, næringsdrivende og forsikringsselskaper. Vi er et frittstående og uavhengig takseringsfirma som utfører innbotaksering etter forsikringsselskapenes gjeldende vilkår.

Verditaksering av innbo og løsøre kan også utføres for bruk ved oppgjør av arv og skifte.

Vi kan også bistå med verdiansettelse av inventar, maskiner og utstyr for bedrifter.

Innbotakster
Skadetakster

Skadetakster

Skadetakster utføres som hovedregel for forsikringsselskap og forsikringstaker etter at en forsikringskunde har meldt en skade til sitt selskap. Vi er et frittstående og uavhengig takseringsfirma som utfører skadetaksering for de fleste forsikringsselskaper. Vi er uavhengige og har høy integritet, og sikrer at både kunden og selskapet vil få riktig oppgjør etter en skade. Vi utfører alt fra enkle skaderapporter på småskader til større komplekse skader med styrt oppfølging og reparasjon.

Vi har spesialkompetanse innen taksering av:

 • Sprengningsskader
 • Sopp- og råteskader
 • Skadedyr
 • Varmepumper
 • Prosjektforsikring, entrepriser

I forbindelse med skadetaksering har vi i dag oppdrag i følgende kommuner:
Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Nøtterøy, Kongsberg, Nome, Bø, Notodden, Bamble, Tønsberg, Sauherad, Stokke, Tjøme, Siljan, Andebu, Lardal, Re, Kragerø, Drangedal, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand.

Skjønn

Forsikringsskadeskjønn er hjemlet i forsikringsavtalen. Skjønn er i de fleste tilfeller aktuelt ved større skader på bygning og løsøre, men det er ingen nedre grense for når man kan kreve erstatningen fastsatt ved skjønn.

Skjønn som oppgjørsform kommer til anvendelse dersom en av partene krever det, enten det er forsikringsselskapet eller skadelidte. Det trenger ikke foreligge uenighet mellom partene for at forsikringsskjønn kreves.

Hver part oppnevner sin skjønnsmann. Disse skal være uhildede og sakkyndige personer. Nord Taksering har skjønnsmenn med lang erfaring fra skjønnsarbeid for både skadelidte og forsikringsselskaper.

Taksering skjønn
Naturskader bygninger

Naturskader bygninger

Skadetakster etter naturskade på bygning og omkringliggende arealer utføres som hovedregel for et forsikringsselskap eller Norsk Naturskadepool, etter at en forsikringskunde har meldt en skade til sitt selskap. Hva som er en naturskade er regulert i ”Lov om naturskadeforsikring” der det fremgår at en skade må direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Alle forsikringsselskaper er tilsluttet Norsk Naturskadepool, og ved større naturkatastrofer er det denne poolen som koordinerer takseringsarbeidet.

Nord Taksering har lang erfaring med taksering etter naturskader, både når det gjelder bygning og innbo. Vi har deltatt under de fleste koordinerte naturskader siden 1981.

Naturskader landbruk

Skadetakster etter Naturskadeerstatningsloven utføres enten av Landbruksdirektoratet eller av grunneier som ofte er en bonde eller skogbruker. Naturskadeerstatningsloven  har til hensikt å yte erstatning for skade etter naturulykke på fast eiendom og løsøre i Norge. Etter nærmere bestemmelser ytes det kun erstatning for naturskade dersom det ikke er anledning til å forsikre seg mot skaden gjennom ordinære forsikringsordninger. Erstatning bortfaller også dersom man faktisk får dekket skaden gjennom en annen forsikring.

En skade må direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningslova) og ordningen for å søke erstatning er ny, og gjelder fra 1/1-2017. Skade skal ikke lenger meldes til Lensmannen, men kan søkes gjennom et digitalt system.

Nord Taksering er sertifisert for taksering av skader etter den nye  ordningen og vi bistår både grunneiere og Landbruksdirektoratet med skadetakseringen.

tomt profilbilde